search
top
Currently Browsing: Czynniki makroekonomiczne

Ocena realizacji strategii przedsiębiorstwa

Ocena strategii danego przedsiębiorstwa powinna uwzględniać badanie potrzeb publicznych które zostały ujęte w misji przedsiębiorstwa, misja owa bowiem wyraża społeczną rolę firmy, czemu odpowiada działalność produkcyjna organizacji także usługowa i dalej sponsoring, dawanie pieniędzy na cele publiczne i inne. Poddaje się wtedy ocenie kwestię, czy jest zachowana relacja pomiędzy organizacją a jego otoczeniem, a więc należy postawić sobie pytanie czy zachodzące między organizacje stosunki są pozytywne. W skład otoczenia danej organizacji zaliczane są firmy i instytucje z którymi ono współpracuje, czyli dostawcy przedsiębiorstwa, odbiorcy, producenci, dystrybutorzy i klienci. Ważną cechą tej fazy rozwoju jest weryfikacja aktualnie podjętej strategii zarządzania. Pomiaru przyjętej efektywności dokonuje się poprzez ocenę rentowności, płynności finansowej i wypłacalności firmy w danym okresie rozliczeniowym.

Otoczenie międzynarodowe

Zmiany w otoczeniu międzynarodowym, które najprościej można zdefiniować jako zespół czynników które występują w otoczeniu krajowym oraz zagranicznym też ich wzajemne relacje, mogą stwarzać tak samo szanse dla ekspansji rynkowej jak i zagrożenia dla organizacji. Taką szansą dla polskich właścicieli firm jest przystąpienie Polski do UE, gdyż stwarza to dostęp do zachodnich rynków sprzedaży bez pokonywania barier celnych i papierkowych.

Powyższe elementy tworzą wszystkim przedsiębiorstwom zróżnicowane warunki do działania. Organizacja nie jest w stanie tych elementów przez to zmienić, dlatego musi je dobrze poznać aby wówczas się do nich jak najlepiej przystosować. Cechą charakteryzującą makrootoczenie jest to, że poszczególne elementy składają się bardzo silnie na przedsiębiorstwa. Dlatego zadaniem kadry kierowniczej będzie przewidywanie tych przyszłych trendów i możliwości kształtowania się danego zjawiska, niezależnie od tego czy owe to pozytywne czy negatywne i odpowiednie przygotowanie firmy na nie.

top